l’ammore

Quanti cose sò cagnate… quanta munn’ sò passat’, tanta sentiment sò cadut ma l’ammore nun è fernut’. Nun è fernut’ l’ammore e na mamm per na criaturell’, nun pò ferni’ l’ammore frisc e duie guangliunciell’, nun è passat ancora pò tramont’ l’ammore antico e duie vicchiariell’. L’ammore nun è o vient’ che passa e se […]